Информация за защита на данни получени чрез маркетинг

Информация за защита на данните

Кой отговаря за обработването на лични данни?

Администраторът на данни, отговарящ за обработването на лични данни, е Ксела България ЕООД, ЕИК 831561338, София 1870, промишлена зона Кремиковци,  тел. 02 8193316,  имейл адрес: dataprotection.bg@xella.com. Всяко позоваване на „ние” или „нас” в настоящата информация за защита на данните следва да се счита за позоваване на горепосоченото юридическо лице.

Кои данни се обработват от нас? За какви цели и на какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Чрез формуляра за контакт ние Ви предлагаме различни опции за информация и консултации. В зависимост от опцията, която сте избрали, обработваме различни лични данни:

Информация чрез поща/ел. поща

Ако сте поискали да Ви бъде изпратен информационен материал, ние ще обработим предоставените от Вас данни във формуляра за контакт, като това обработване ще включва най-малко Вашето име и фамилия и подробностите за избрания от Вас канал за контакт (поща и/или електронна поща) за еднократно изпращане на материала, който сте поискали.

Консултация по телефона

Ако сте поискали консултация по телефона, ние ще обработим данните, предоставени от Вас във формуляра за контакт, които включват като минимум Вашето име и фамилия и телефонен номер, за да проведем поисканата от Вас консултация по телефона.

Лични консултации

Ако сте поискали лична консултация, ние ще обработим данните, предоставени от Вас във формуляра за контакт, които включват като минимум Вашето име и фамилия, телефонен номер и/или адрес на електронна поща, за да се свържем с Вас и да уговорим лична консултация.

Бюлетин по електронна поща

Ако сте се регистрирали за нашия бюлетин по електронна поща, ние ще обработим данните, предоставени от Вас във формуляра за контакт, които включват като минимум Вашето име и фамилия и адрес на електронна поща, за да Ви изпратим нашия бюлетин по електронна поща.

Освен това ние може да използваме другата информация, която предоставяте във формуляра за контакт (като например информация за Вашата дейност или област на интерес), за да Ви изпратим съдържание, съобразено с Вашите интереси. Също така анализираме данните, генерирани по време на доставката и извличането на тези имейли в обобщена форма (степен на доставка, степен на отваряне, степен на кликвания, степен на конвертиране, степен на отписване, степен на изчакване), за да се анализира успехът и използването на електронните писма. От друга страна, ние също така оценяваме данните, генерирани при достъп и използване на тези електронни писма (време на отваряне, кликвания върху хипервръзки, изтеглени документи), за да Ви предоставим персонализирана информация на тази база в бъдещи бюлетини за електронна поща, които отчитат Вашите интереси и нужди.

Правно основание

Ние обработваме тези лични данни въз основа на Вашето съгласие и съгласно член 6, ал. 1, буква „a” от ОРЗД.

Съществува ли задължение за предоставяне на лични данни? Мога ли да оттегля своето съгласие?

Вие давате съгласието си и избирате опцията за информация и консултация само на доброволна основа. Следователно нямата задължението да предоставяте личните си данни. За да можем да изпълним поисканата от Вас опция за информация и консултация, ние се нуждаем от данните, отбелязани като задължителни полета във формуляра за контакт.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие без да посочвате причини, просто като се свържете с нас. Във всяко съобщение по електронна поща ще намерите линк за отписване.

Кой има достъп до личните данни?

Гарантираме, че никога няма да продадем данни за Вашия адрес на ел. поща или други данни за контакт на трети лица. Данните ще бъдат прехвърлени само ако това е необходимо, за да се изпълни Вашето искане за информация/консултация. В този контекст можем да възлагаме на външни доставчици на услуги и други дружества от групата, като се вземат предвид приложимите законови разпоредби.

Ще споделяме информацията Ви само със следните категории получатели, за да изпълним искането Ви за информация/консултация:

доставчици на услуги в нашата група от дружества (напр. за осигуряване на статистически анализ и техническа поддръжка на нашите системи).външни доставчици на услуги, които предоставят услуги от наше име и на отделна договорна база като събиране на данни, хостване на наши уебсайтове, поддръжка на нашия център за обаждания, изпращане на електронна поща или писмена информация или предоставяне на лични консултации.

Освен това можем да прехвърлим данни на други получатели (напр. държавни органи) до степента, до която сме длъжни да предадем Вашите лични данни на базата на наложено ни правно задължение.

Използваме ли автоматизирано вземане на решения?

В хода на дейностите по директен маркетинг ние обикновено не използваме автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) по смисъла на чл. 22 от ОРЗД. Ако в бъдеще започнем да прилагаме такива процеси, ще информираме субектите по данни отделно в съответствие с приложимите правни разпоредби.

 Данните прехвърлят ли се в държави извън ЕС/ЕИП?  

               
Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”).
Възможно е да прехвърляме лични данни и в „трети държави”, т.е. държави извън Европейския съюз или държави, които не са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които може да не е гарантирано адекватно ниво на защита на данните, сравнимо с нивото в Европейския съюз.
Преди да извършим такова прехвърляне в трета държава, ние вземаме подходящи предпазни мерки, за да гарантираме необходимото ниво на защита на данните при получателя или в държавата на получателя. По-конкретно, подходящите предпазни мерки могат да включват получаване на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в тази държава. Друга възможност е да прехвърлим лични данни на базата на типови клаузи на ЕС или в случай на получатели в САЩ – на базата на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС.
Ние предоставяме допълнителна информация за подходящите или адекватните гаранции при поискване; можете да намерите информацията за контакт с нас на първата страница на настоящата информация за защита на данните. Информация за участниците в програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС можете да намерите на www.privacyshield.gov/list.

За какъв срок се съхраняват Вашите данни?

                        Обикновено съхраняваме лични данни, докато имаме легитимен интерес от запазването на такива данни, като се въздържаме от допълнителното им обработване, освен ако това не е в интерес на субектите на данни. Дори и без легитимен интерес, можем да продължим да съхраняваме данните, ако е налице правно задължение (напр. за спазване на законосъобразно задължение за съхранение на данни). Личните данни се заличават и без да е необходимо субектът на данни да предприеме каквото и да е действие в това отношение, веднага щом по-нататъшното им задържане вече не е необходимо за целите, за които данните са били събрани или обработвани по друг начин, или ако по-нататъшното им задържане не е позволено от закона.

                        Що се отнася до гореспоменатото обработване, ние: 

a)             ще изтрием данните, използвани за изпращане на информация по пощата/електронната поща, след като информацията Ви бъде изпратена;

b)             ще изтрием данните, използвани за консултация по телефона или за лична консултация, след като съответните консултации бъдат приключени, ако не сте декларирали съгласието си за по-нататъшна обработка на данните си (напр. да продължите консултацията) или ако не е необходимо допълнително съхранение за други цели (напр. за да Ви изпратим конкретна оферта въз основа на консултацията);

c)             ще съхраняваме данните, за да подготвим и изпратим бюлетин по електронна поща, ако не сте оттеглили съгласието си или не възразявате срещу обработването с други средства. Можем да съхраняваме Вашите данни и в тези случаи, за да гарантираме, че няма да получавате нови съобщения по електронна поща от нас (черен списък).

                        Ако се изисква съхранение на лични данни, за да се спази дадено правно задължение, тези данни следва да се пазят до края на съответния период на задържане. Ако личните данни се обработват само, за да се спази дадено правно задължение за задържане, достъпът до такива данни обикновено е ограничен, така че данните да са достъпни само ако това е необходимо за целите на съответното задължение за задържане.

Какви са Вашите права като субект на данни?

Като субект на данните, можете:

              да поискате достъп до своите лични данни, чл. 15 от ОРЗД;

              да поискате поправка на неверни лични данни, чл. 16 от ОРЗД;

              да поискате изтриване на своите лични данни, чл. 17 от ОРЗД;

              да поискате ограничаване на обработката на своите лични данни, чл. 18 от ОРЗД;

              да упражните правото на преносимост на данните, чл. 20 от ОРЗД;

              да възразите срещу обработването на своите лични данни, чл. 21 от ОРЗД

­

­

­

­

­

­

Можете да заявите желанието си да упражните гореспоменатите права пред нас, като ни уведомите чрез данните за контакт, посочени на първата страница на настоящата информация за защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни в компетентния надзорен орган, чл. 77 от ОРЗД.