Обхват на проекта

КАКВО E ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА? 

 

Инвестиционният проект е разработен във фаза Технически проект (ТП).
В цената са включени:

 

1. Проектни части:

Архитектурна

Конструктивна

Водоснабдяване и канализация (ВиК)

Електрическа  (електрически инсталации)

Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация

Енергийна ефективност

Озеленяване

План по безопасност и здраве (ПБЗ)

Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планиловка)

2. Технически контрол по част Конструктивна

3. Доклад за оценка на съответствие на част Енергийна ефективност

4. Геоложки доклад за терена

5. Подробни количествени сметки и спецификация на необходимитеосновни строителни материали

6. Авторски надзор (извършва се от съответния проектант) по време на строителството по части: 

Архитектурна

Конструктивна

Водоснабдяване и канализация

ЕлектрическаТоплоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация

7. Промени в проектната документация, наложени с предписания на одобряващия орган и необходими за получаване на разрешение за строеж

8. Визуализации

 

Цената е без ДДС. Всички проектни части от проекта са изработени от проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП) от Камара на архитектите в България (КАБ) или от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за съответните специалности.

 

КАКВО НЕ E ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА?

 

1. Външни връзки към проектните части ВиК и Електрическа

2. Част Пожарна безопасност (изисква се за сгради със застроена площ над 200 m2) и Проект за управление на строителните отпадъци (изисква се за сгради с разгъната застроена площ над 300 m2)

3. Изменения в предварително разработената проектна документация при специфични геоложки условия или при  денивелация на терена над 10 % в рамките на строителното петно.

4. Доклад за съответствие на проекта (не е задължителен, но може да се изготви по желание на клиента)

5. Административни разходи:  държавни и общински такси и такива, събирани от доставчици (на електричество, вода, газ и др.)