Често задавани въпроси

 • Как могат да се закрепват тежести (шкафове, мивки, бойлери и др.) върху стени от YTONG?

  За закрепване на товари върху стени от YTONG се използуват различни скрепителни средства - поцинковани пирони, дюбели и др. Техническите им данни се дават от фирмите производителки, в зависимост от вида на крепежа и класа по якост на зидарските блокчета YTONG. Носимоспособността им варира в широки граници от 7÷8 до 150÷160 кг на точка. Данни за някои видове скрепителни средства може да видите на стр.40 и 41 в брошурата "Строителство с YTONG - Наръчник", която може да намерите на сайта в раздел "Библиотека, Издания на YTONG".

   

 • "Поемат ли влага" зидовете от въздуха в помещенията и от околната среда и трябва ли да се хидро- или пароизолират?

  Това е свойството, на което обикновено се приписва появата на влага, а впоследствие и на мухъл и плесени по външните стени. Всъщност причината е в тяхната недостатъчна топлоизолационна способност и кондензацията на съдържащите се във въздуха водни пари по студената им вътрешна повърхност. Това явление може лесно да се предвижда. При външна температура - 15оС и вътрешна + 20оС, кондензно оросяване върху неизолирана стена от бетонни блокчета с дебелина от 25cm ще се получи, когато относителната влажност на въздуха в помещението надхвърли 55% (нормалната за обитаване е между 50 и 70%). Ако същата стена е от тухли четворки ефектът ще настъпи при влажност над 65%, а за "YTONG" при над 85%.
  Хигроскопичността има точна дефиниция. Това е способността на материалите да поглъщат и кондензират водни пари от въздуха. Тя се определя от наличието в тях на много фини пори (с радиус по-малък от 0.1 μm, т. нар. хигроскопични пори). При "YTONG" количеството на тези пори не надхвърля 4% от общия му обем. Максималното количество вода, което той може да поеме по хигроскопичен път и то при 100% относителна влажност на въздуха не надхвърля 8% от масата му. Тази стойност е заложена и в европейската продуктова норма за блокчета от автоклавен клетъчен бетон (EN 771-4), която е приета и като български държавен стандарт. За сравнение равновесната хигроскопична влажност на сухата дървесина е между 12 и 15% от масата u. При изпитвания  през 2000 г. на необработен и незащитен автоклавен клетъчен бетон, оставен на открито под навес от 1991 г., бе установена равновесна влажност по-малка от 3% от масата му. Ограничената хигроскопичност, съчетана с добра паропропускливост (както например при традиционните варови мазилки), е полезно свойство за зидарските материали. Тя помага по естествен път да се оптимизира влажността на въздуха в помещенията, без да се получава неблагоприятно влагонатрупване в зидовете.

   

 • Може ли зидарията от YTONG да се остави неизмазана през зимата и до какво би довело това?

  Зидарията от YTONG може да се остави неизмазана за един зимен сезон, тъй като по стандарт има 15 цикъла на мразоустойчивост. Това би довело до повишаване на количеството влага в материала и съответно по-бавно достигане на равновестната влажност на материала, която е 6-8%. Желателно е да се вземат мерки за ограничаване на водонапиването на материала (в общия случай това е изпълнено при завършен груб строеж вкл. покрив).

   

 • Трябва ли при блокчета с челна фуга на длъб и зъб да се запълва вертикалната фуга с лепилен разтвор?

  Не е необходимо запълването с разтвор на челната фуга. Профилирането на блокчетата е направено именно за да се спести тази операция с цел намаляване разхода на лепило и увеличаване производителността на труда при зидане.

   

 • При какви температури може да се работи с YTONG?

  Зидарията с YTONG-блокчета може да се изпълнява без особености при положителни температури.

  При температури по-високи от 30°С се препоръчва допълнително мокрене с вода на повърхностите на блокчетата, по които се полага лепило.

   

 • Трябва ли преди полагането на плочки върху YTONG да се полага мазилка?

  При добра равнинност на стените е възможно залепването на плочки директно върху газобетона, посредством лепило на циментова основа. То трябва да се положи в равномерен, плътен слой. Използва се назъбена маламашка с големина на зъбите от 4 до 8 mm в зависимост от размерите на плочките които се полагат.

  Мазилка може да се препоръча, от естетически съображения, при положение че с плочки се покрива само една част от повърхността на стената или при лошо иззидани стени.

   

 • Възможно ли е директно върху зидария от YTONG да се положи стоманобетонна плоча?

  Стоманобетонна плоча може да се положи върху стена от YTONG ако зидарията на стената е изпълнена от газобетон клас по якост В5 и има дебелина минимум 20 cm. При това в горният край на стената трябва да се оформи стоманобетонов пояс с минимално сечение 20 на 20 cm. Носимоспособността на стената се доказва с изчисления от правоспособно лице.

   

 • Каква информация има YTONG за стареенето на материала?

  В Германия са провеждани задълбочени изследвания на това явление. Изследван е материал, вложен в различни сгради. Най-старият изследван материал е вложен преди около 65 години.
  Единствената промяна, която би трябвало да се отбележи е свързана с леко повърхностно карбонизиране. Установено е и слабо увеличаване на якостта (макс. 10%).
  Общите резултати показват, че материалът не старее, т.е. не се наблюдават съществени изменения в качествата му.

   

 • Какъв е обхватът на работата и какви са разходите на материали, труд и механизация при зидане на стени от YTONG ?

  Обхватът на работата:

 • размерване и разчертаване на зидовете в план според работните чертежи;
 • пренасяне на материалите и помощните средства (блокчета, лепилен разтвор, работни скелета, талпи) до местата за зидане, вкл. изкачването им на височина до 20 m и хоризонтално преместване до 30 m;
 • приготвяне на цименто-пясъчен разтвор за първи ред и лепилен разтвор;
 • полагане на цименто-пясъчен разтвор за първи ред (евентуално полагане на хидроизолационно фолио между два пласта разтвор, ако има опасност от покачване на вода по стената при зидане над сутерени и фундаменти);
 • полагане на лепилен разтвор по хоризонталната и по вертикалната фуга (при блокчета на длъб и зъб само по хоризонталната);
 • полагане на блокчетата и фиксирането им в хоризонтално, отвесно и праволинейно положение с помощта на нивелир, гумен чук и мастар
 • рязане на блокчетата по размер с трион при необходимост;
 • при необходимост шлайфане с шлайфдъска или изстъргване с ренде на неравностите по хоризонталната фуга;
 • оставяне на отвори за врати, прозорци, ниши и др.;
 • направа на връзки към носещата конктрукция според детайлите в проекта;
 • почистване на изтеклото от фугите лепило;
 • почистване на скелето и работната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци;
 • демонтаж на скелето;
  Нормите се отнасят за зидарии с височина до 3 m. При височина, по-голяма от 3 m, за всеки следващ метър те се увеличават с коефициент 1,05.
  При комплексни (многослойни) стени, в които участват слоеве от блокчета YTONG, се прави самостоятелно нормиране.
 •