КСЕЛА подкрепя целите на ООН за устойчиво развитие

КСЕЛА подкрепя целите на ООН за устойчиво развитие

 

През 2015 г. ООН прие „Програма за устойчиво развитие до 2030 г.“ за справяне с редица неотложни глобални предизвикателства. Програмата съдържа 17 цели, Целите за устойчиво развитие (ЦУР), които определят рамката за устойчив бизнес на икономическо, екологично и социално ниво. Целта е до 2030 година да се създаде по-добро и по-устойчиво бъдеще.

Мащабна визия, която не може да се реализира без съвместен политическа и корпоративна ангажираност; по този начин все повече компании в световен мащаб привеждат своите стратегии за устойчиво развитие в съответствие с ЦУР, създавайки прозрачност и съпоставимост.

КСЕЛА също подкрепя Обединените нации, като изпълнява Целите на ООН за устойчиво развитие. С нашия бизнес модел имаме възможности за висока степен на положително въздействие. За да използваме активно този лост, като част от разглеждането на нашата Стратегия за устойчиво развитие през 2020 година, поставихме фокуса върху нашата Екологична, социална и управленска политика и стигнахме до решение как можем да допринесем за постигането на целите на ООН с нашата стратегия.

В тази връзка ние направихме изчерпателен преглед на ЦУР и идентифицирахме четири цели, за които имаме значителен принос и четири цели, за които ще имаме допълнителен принос. Това са осем цели, за постигането на които можем да бъдем най-ефективни. Разбира се, ние подкрепяме също всички останали ЦУР на ООН.

Нашият въздействащ принос за основните ни ЦУР. 

Достоен труд и икономически растеж

Във всички бизнес дейности  се отнасяме справедливо към служителите и доставчиците и зачитаме правата на човека. Предлагаме на нашите служители привлекателна и приобщаваща работна среда и подкрепяме бъдещите поколения служители. Ангажираме се да използваме ресурсите възможно най-ефективно.

Промишленост, иновации и инфраструктура

С нашия бизнес модел и продукти допринасяме за модернизацията на строителния и строително-ремонтния отрасъл и насърчаваме изграждането на висококачествени, енергийно ефективни сгради. С помощта на силата ни в научните изследвания и иновации,  ние управляваме устойчивото развитие на утрешната строителна промишленост.


Устойчиви градове и общности

С нашия бизнес модел и продукти даваме възможност за бързо и рентабилно строителство. По този начин ние допринасяме за достъпни, дълготрайни жилища в градовете и общностите, като същевременно насърчаваме енергийно-ефективното строителство и ремонт.

Отговорно потребление и производство

Нашите строителни материали са изработени от естествени материали и също могат да се рециклират. Използването на рециклирани материали за производството на нашите продукти оказва значително въздействие върху предотвратяване образуването на отпадъци и допринася за намаляването на CO2 .

Нашият въздействащ принос за „допълнителните“ ни  ЦУР

Равенство между половете

Равенството се счита за ключов фактор за устойчиви, икономически действия.  Убедени сме, че по-голям дял на жените на ръководни позиции, оказва положително влияние върху успеха на компанията, поради което си поставихме сами за цел до 2025 година да увеличим дела на нашите жени мениджъри до 25 процента.

Достъпна и чиста енергия

Като част от нашата Екологична, социална и управленска политика, един от акцентите е върху разширяване на енергийно ефективното производство на енергоспестяващи продукти. Част от тази стратегия е и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници.

Намалена неравнопоставеност

Зачитането на многообразието и равните възможности е важна част от нашия вътрешен общофирмен стандарт за борба с дискриминацията и за разнообразие, който е залегнал в нашите: Код за поведение, Политика за борба с дискриминацията и разнообразие и Кодекса за поведение на доставчика.  Ние активно даваме пример за това с ежедневните си трансгранични дейности.

Действия, свързани с климата

Като производители на устойчиви строителни и изолационни материали, за нас защитата на климата е от изключителна важност. Ето защо следваме ясна стратегия за намаляване на CO2 в производството и в продуктите и насърчаваме информираността за устойчиви действия вътре в компанията и по нашата верига за доставки.

 

Като компания имаме ключова роля при прилагането на ЦУР, ето защо, ще продължаваме да преразглеждаме и, ако е необходимо, да адаптираме нашата Екологична, социална и управленска политика, като се консултираме с нашите акционери, с цел активно оформяне на процеса на промяна  към устойчиво развитие, инициирано от Обединените нации.