Производствен процес

YTONG Добрич

Автоклавният клетъчен бетон (известен още с добилото гражданското наименование - "газобетон") се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология от следните суровини: кварцов пясък, чист клинкерен цимент, негасена вар и вода. В малки количества се добавя суров гипс като регулатор на процесите на свързване и втвърдяване. Като порообразувател, за получаване на характерната за YTONG структура се използва водна алуминиева паста. Добавена в много малки количества към сместта от изброените суровини, тя реагира химически с негасената вар. При този процес се отделят водородни мехурчета, които създават множество дребни сферични пори във варо-цименто-пясъчната смес. Окончателната си якост материалът получава при автоклавиране в условия на висока температура и налягане с прегрята водна пара.

При производството на автоклавния клетъчен бетон минералните суровини са в следното приблизително тегловно съотношение:

  • пясък с високо съдържание на кварц [SiO2 - силициев двуокис] - 60%;
  • чист клинкерен цимент [2CaO.SiO2 - двукалциев силикат(алит), 3CaO.SiO2 - трикалциев силикат (белит), 4CaO.Al2O3.Fe3O4 - четирикалциев алумоферит] - 20%
  • негасена вар [CaO] - 15%;
  • суров гипс [CaSO3.H2O] - 5%;
  • алуминиева паста  - 0.1%;
  • вода.

Големите количества въглероден диоксид, отделяни от електроцентралите или при директното използване на газ, твърди или течни горива водят до застрашителни промени в климата.

Производствената технология на YTONG е ориентирана към снижаване на енергоемкостта и допринася за опазване на екологичния баланс на планетата.

Получаването на 1 m³ автоклавен клетъчен бетон е свързано с изразходването на приблизително 340 kWh енергия.

За сравнение средното енергопотребление за производството на 1 m³ кухи керамични блокчета е 680 kWh, а за 1 m³ плътни тухли 800 kWh.

Добрата топлоизолация на сградите със стени от YTONG също води до сериозно намаляване на енергопотреблението при експлоатацията им, а от там и до намаляване на отделянето на СО2 в атмосферата.

За своята отговорност към човека и природата YTONG е отличен със знака на световния фонд за природа, чийто символ е мечето панда.

През 1993 Европейският съюз въведе екоетикет за продукти, които отговарят на изключително високите изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда. YTONG носи екоетикета на федералната служба за опазване на околната среда на Германия и знак за екологично чист строителен продукт.