Ytong Thermo Wizard

YTONGThermoWizard

YTONG Thermo Wizard е програмен продукт за топлотехническо изследване на строителни елементи и на сгради. Той е изграден в пълно съответствие с “Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради” от 1999 г. С негова помощ, за плосък строителен елемент с неограничен брой слоеве, могат да се изчислят:

  • съпротивлението на топлопреминаване R;

  • коефициентът на топлопреминаване k (според настоящите означения U);

  • приведеният коефициент на топлопроводност Λ.

При зададени външна и вътрешна температури, програмният продукт построява линията на температурното разпределение в елемента и определя местоположението на равнината с температура 0°C.

С YTONG Thermo Wizard могат да се разработват проекти за топлотехническа ефективност на сгради. Той изчислява обобщения коефициент на топлопреминаване на сградата km и го сравнява с максималната нормативна стойност km,max на сградата като цяло.Според настоящата "Наредба № 7  за

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради"(2004 г., изм. и доп. 2009 г.) максималната нормативна стойност на обобщения коефициент на

топлопреминаване на сградата Uоб може да се изчисли като се използват референтните стойности на всички елементи на сградата.YTONG Thermo Wizard е създаден с “приятелски” настроен интерфейс на български език, за да улесни максимално Вашата работа. Вие имате възможност да допълвате първоначално съществуващите библиотеки с Ваши данни от строителни материали. Резултатите от изчисляването на строителни елементи се визуализират графично. Всяко решение може да се редактира, да се запомня, да се използва при други изчисления и да се отпечатва.

Моля, попълнете регистрационната форма и ние ще Ви изпратим програмата по ел.поща напълно безплатно и с указания за инсталация. Влизайки в нашата база данни Вие ще бъдете уведомявани за нови версии на програмата и други актуалти новини от КСЕЛА България ЕООД.

Регистрирай се тук!