Работа с YTONG

YTONG предлага голям потенциал за оптимизиране на проектните решения, както от гледна точка енергийна ефективност, звукоизолация, огнеустойчивост и т. н., така и на ниво носеща конструкция на сградата. В последния случай от особена важност са три негови характеристики:

 - ниска плътност – от 350 kg/m³ за блоковете, предназначени за фасадни стенни кострукции, до 700 kg/m³ за специализирания материал с повишена шумоизолационна способност за разпределителни зидове;

 - прецизност на размерите, съчетана с правилна геометрия, които позволяват да се намали повече от два пъти дебелината, а съответно и масата на довършителните слоеве;

- постоянно качество и строг технологичен контрол, гарантиращи минимални отклонения от декларираната средна плътност на материала ±20 kg/m3 за блоковете с класове D350 и D440 и ±50 kg/m³ за тези с клас D700 kg/m³;

Ефектите от замяната на обикновените тухли с YTONG върху характеристиките на носещата стоманобетонна конструкция на сградата и на необходимите за изпълнението є материални разходи са изследвани многократно. Резултатите от проектантската практика и от изследователските научни проекти показват една и съща тенденция – реални възможности да се снижи значително разходът на армировка, без това да влияе на сигурността и надеждността на конструкцията.